Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28877
Title: Quản lý ngân sách nhà nước của mốt số quốc gia và khuyến nghị cho Lào
Authors: Thanouxay Sivannalit
Keywords: Quản lý ngân sách
CHDCND Lào
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 06 .- Tr.82-85
Abstract: Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện (Đại hội IV của Đảng Nhân dân cách mạng Lào năm 1986), đến nay, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào đã vượt qua nhiều thử thách, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế - xã hội...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28877
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.02 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.