Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2888
Title: Đánh giá dịch vụ thông tin – thư viện
Authors: Trương, Đại Lượng
Keywords: Thông tin – thư viện
Dịch vụ thông tin – thư viện
Đánh giá dịch vụ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin và Tư liệu;Số 02 .- Tr.10-16
Abstract: Đánh giá dịch vụ thông tin thư viện hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng dịch vụ, quản lý có hiệu quả các nguồn lực và trở thành tiền đề cho việc hoạch định các chính sách thư viện. Đánh giá dịch vụ TT–TV là hoạt động dành được sự quan tâm lớn của cộng đồng TT–TV. Bài viết trình bày ý nghĩa của việc đánh giá dịch vụ TT–TV, giới thiệu và đi sâu phân tích các mức độ và kỹ thuật đánh giá TT–TV.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2888
ISSN: 1859-2929
Appears in Collections:Thông tin và Tư liệu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.