Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2889
Title: Hành vi thông tin của giảng viên
Authors: Bùi, Hà Phương
Keywords: Hành vi thông tin
Giảng viên
Kết quả nghiên cứu
Thông tin – thư viện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin và Tư liệu;Số 02 .- Tr.17-23
Abstract: Từ kết quả nghiên cứu hành vi thông tin của giảng viên tại các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết nhận diện một số loại hành vi thông tin của giảng viên. Phân tích một số điểm mạnh, hạn chế trong hành vi thông tin của giảng viên và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hành vi thông tin của giảng viên trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tự học.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2889
ISSN: 1859-2929
Appears in Collections:Thông tin và Tư liệu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.