Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28890
Title: Đường lối đối ngoại của đại hội XII và những phát triển quan trọng trong tư duy đối ngoại của đảng
Authors: Trương, Văn Quý
Lương, Quang Hiển
Keywords: Đường lối đối ngoại
Tư duy đối ngoại của đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 06 .- Tr.91-93
Abstract: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, rất phức tạp, khó lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn thách thức gay gắt. Đại hội XII của Đảng có nhiệm vụ lớn lao là hình thành chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra và sự kỳ vọng của nhân dân để đổi mới đất nước một cách toàn diện, đồng bộ, từng bước khắc phục tình trạng lạc hậu của đất nước, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28890
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.