Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28901
Title: Nghiên cứu chỉ tiêu giám sát tuân thủ và xây dựng hệ thống giám sát các quy định trong giấy phép tài nguyên nước
Authors: Nguyễn, Hồng Hiếu
Trần, Thị Thu Hằng
Trương, Mai Hoa
Trương, Quang Đại
vũ, Hải Minh
Nghiêm, Đức Bình
Vũ, Lan Phương
Keywords: Giám sát
Xây dựng
Giấy phép tài nguyên nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 12(338) .- Tr.28-38
Abstract: Xác định các chỉ tiêu phục vụ việc giám sát tuân thủ các quy định trong giấy phép tài nguyên nước và xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hỗ trợ công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát sự tuân thủ của giấy phép trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước theo quy định.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28901
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.