Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28901
Nhan đề: Nghiên cứu chỉ tiêu giám sát tuân thủ và xây dựng hệ thống giám sát các quy định trong giấy phép tài nguyên nước
Tác giả: Nguyễn, Hồng Hiếu
Trần, Thị Thu Hằng
Trương, Mai Hoa
Trương, Quang Đại
vũ, Hải Minh
Nghiêm, Đức Bình
Vũ, Lan Phương
Từ khoá: Giám sát
Xây dựng
Giấy phép tài nguyên nước
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 12(338) .- Tr.28-38
Tóm tắt: Xác định các chỉ tiêu phục vụ việc giám sát tuân thủ các quy định trong giấy phép tài nguyên nước và xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hỗ trợ công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát sự tuân thủ của giấy phép trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước theo quy định.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28901
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.