Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28903
Nhan đề: Đánh giá ảnh hưởng xâm ngập mặn đến hoạt động sản xuất lúa tỉnh Kiên Giang
Tác giả: Võ, Thành Danh
Huỳnh, Đoàn Diễm Trang
Từ khoá: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng của xâm ngập mặn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang từ đó đề xuất các giải pháp góp phần phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Mô tả: 73 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28903
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.