Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28924
Title: Định lượng và yếu tố ảnh hưởng sự phát thải khí C0₂ và CH₄ trên ao nuôi cá thát lát cườm
Authors: Nguyễn, Văn So
Lê, Anh Tuấn
Keywords: Phát thải khí C0₂
CH₄ trên ao nuôi cá
Thát lát cườm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 12(338) .- Tr.45-47
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện trên 3 ao nuôi cá thát lát cườm tại khu vực 3, phường VII, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2019. Khí C0₂ và CH₄ được thu bằng buồng nổi trên mặt nước trong thời gian 24 giờ từ 09 giờ sáng ngày hôm trước đến 09 giờ sáng ngày hôm sau. Kết quả cho thấy, lượng C0₂ sinh ra trung bình 1.652,67g/m²/ngày, với y=2,4033x+1280,2, R2=0,661; lượng CH₄ được tạo ra trung bình 0,19 g/m²/ngày, với y=0,0198x+0,1233, R²=0,8493; cả C0₂ và CH₄ có tương quan với thức ăn, lượng mưa, DO, COD, BOD₅, độ kiểm, EC và TOC; không tương quan với mực nước ao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28924
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.