Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28930
Nhan đề: Thực hiện hướng dẫn 07 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp
Tác giả: Trần, Đình Đồng
Từ khoá: Hướng dẫn
UBKT Trung ương
Kiểm tra
Giám sát
Đại hội đảng bộ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.41-45
Tóm tắt: Ngày 12/12/2019, UBKT Trung ương ban hành Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt là Hướng dẫn 07). Để thực hiện tốt Hướng dẫn 07 của UBKT Trung ương, cần tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28930
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.