Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28933
Title: Những khó khăn, hạn chế trong công tác Kiểm tra, giám sát của ban cán sự Đảng, đảng đoàn các cơ quan trung ương
Authors: Thu Hoài
Keywords: Ban cán sự đảng
Đảng đoàn
Cơ quan trung ương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.46-50
Abstract: Ban cán sự Đảng, đảng đoàn ở các cơ quan Trung ương có vị trí và vai trò quan trọng trong việc thực hiện sự lãnh đạo đối với toàn ngành, lĩnh vực được giao phụ trách. Công tác kiểm tra của các ban cán sự đảng, đảng đoàn ở các cơ quan Trung ương thời gian qua đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28933
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.