Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28944
Title: Pháp luật về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tuyền
Võ, Thị Yến Ngân B1602179
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày khái quát chung về nhãn hiệu và điều kiện bảo hộ nhãn hiệu, phân tích quy định của pháp luật về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu, chỉ ra một số bất cập trong quy định của pháp luật về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện
Description: 80 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28944
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.