Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28948
Nhan đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ Đông Xuân tỉnh Tiền Giang
Tác giả: Võ, Thành Danh
Nguyễn, Thị Ngọc Diệu
Từ khoá: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ Đông Xuân tỉnh Tiền Giang.
Mô tả: 90 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28948
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.