Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28952
Nhan đề: Lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức ở Việt Nam: Thực trạng và một số đề xuất
Tác giả: Đào, Thị Phương Liên
Từ khoá: An sinh xã hội
Khu vực kinh tế phi chính thức
Lao động phi chính thức
Việc làm
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 06 .- Tr.47-61
Tóm tắt: Khu vực kinh tế phi chính thức luôn tồn tại kể cả khi nền kinh tế tăng trưởng và phát triển, nhất là ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Ở nước ta, lao động trong khu vực này chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng số lao động với những đặc điểm dễ nhận thấy như tính di chuyển, cơ động cao, việc làm bấp bênh, thiếu ổn định. Tuy nhiên, nhiều vấn đề đặt ra đối với người lao động như quyền và lợi ích theo pháp luật ít được bảo đảm, điều kiện tiếp các hệ thống an sinh xã hội và cơ hội cải thiện cuộc sống bản thân thấp. Việc nghiên cứu khu vực kinh tế phi chính thức cũng như việc làm phi chính thức ở Việt Nam là cần thiết, từ đó đưa ra những khuyến nghị về chính sách nhằm thúc đẩy và khuyến khích sự chính thức hóa trong khu vực phi chính thức.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28952
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.79 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.