Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2897
Title: Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân – thư viện đầu ngành trong Công an Nhân dân
Authors: Đỗ, Thu Thơm
Keywords: Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân
Ngành Cảnh sát nhân dân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin và Tư liệu;Số 02 .- Tr.43-49
Abstract: Bài viết giới thiệu những hoạt động trong thư viện của Học viện Cảnh sát Nhân dân.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2897
ISSN: 1859-2929
Appears in Collections:Thông tin và Tư liệu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.12 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.