Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28970
Title: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo luật cạnh trang năm 2018
Authors: Lê, Văn Tranh
Keywords: Cạnh tranh
Cấm
Luật Cạnh tranh
Hạn chế
Thỏa thuận
Thị trường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 02 .- Tr.68-81,42
Abstract: Luật Cạnh tranh năm 2018 được ban hành trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ hội nhập vào khu vực và thế giới. Luật này được kì vọng sẽ là một trong những công cụ hiệu quả góp phần điều tiết kinh tế và duy trì cạnh tranh cũng như hạn chế tối đa khuyết tật của thị trường. Bài viết phân tích các nhóm hành vi “thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm” theo Luật Cạnh tranh năm 2018. Theo đó, các nội dung chính bao gồm: 1) nhận diện thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm; 2) kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm; 3) quy định miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28970
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.91 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.