Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28971
Title: Kĩ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội
Authors: Đặng, Thanh Nga
Keywords: Có vấn đề
Giải quyết tình huống
Hoạt động học tập
Kĩ năng
Sinh viên
Trường Đại học Luật Hà Nội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 02 .- Tr.82-96
Abstract: Bài viết dựa trên nghiên cứu đánh giá kĩ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội được tiến hành khảo sát trên 484 sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, kĩ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội đạt ở mức trung bình. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có một số yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội: yếu tố khả năng tư duy của sinh viên có ảnh hưởng mạnh nhất đến kĩ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên; tiếp theo là yếu tố ít ảnh hưởng nhất đến kĩ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên là bầu không khí tâm lí. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kĩ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28971
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.82 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.247.75


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.