Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28972
Title: Thực trạng công tác thi tuyển, thăng hạng viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Authors: Phạm, Tân Tuyến
Nguyễn, Bảo Trung
Bùi, Đức Hiếu
Hoàng, Thị Thủy
Đặng, Thị Thu Trang
Keywords: Luật Cán bộ
Luật Viên chức
Viên chức
Tuyển dụng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 12(338) .- Tr.48-49
Abstract: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội thông qua năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 có nhiều đổi mới căn bản trong việc tuyển dụng viên chức, đã bổ sung thêm nhiều quyền, nghĩa vụ của viên chức. Đặc biệt, các quy định về hợp đồng làm việc của đối tượng này cũng có nhiều điểm mới. Việc tuyển dụng phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm, việc thi tuyển theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đảm bảo tính cạnh tranh. Việc tuyển dụng phải thực sự xuất phát từ nhu cầu công việc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28972
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
891.36 kBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.