Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28989
Title: Đẩy mạnh hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường trong năm 2020
Authors: Tâm Đức
Keywords: Truyền thông
Bảo vệ môi trường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 12(338) .- Tr.54
Abstract: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác BVMT, đặc biệt là công tác bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; phát triển các sản phẩm nhiên liệu, nguyên liệu thân thiện với môi trường; phong trào chống rác thải nhựa và túi nilong, đồ nhựa sử dụng một lần; tăng cường công tác xã hội hóa về BVMT, phát huy phong trào BVMT của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư,... là những nhiệm vụ trọng tâm được Chi cục BVMT Thái Nguyên tích cực triển khai trong năm 2020.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28989
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
403.34 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.