Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29001
Title: Trả lời Bạn đọc
Keywords: Trả lời
Bạn đọc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.71-75
Abstract: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy B tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Thường trực Huyện ủy Y, tỉnh B. Vậy việc kiểm tra đó có đúng không? Thường trực huyện ủy có phải là đối tượng kiểm tra, giám sát không?. Đây là một trong số các câu hỏi Trả lời Bạn đọc Ban biên tập Tạp chí Kiểm tra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29001
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.