Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29015
Title: Đánh giá ảnh hưởng của đầu tư thủy lợi đến năng suất lúa ở Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Võ, Thành Danh
Nguyễn, Quỳnh Anh
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá ảnh hưởng của đầu tư thủy lợi đến năng suất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long, và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả của việc sử dụng hệ thống thủy lợi trong sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Description: 102 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29015
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.