Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29022
Title: Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Keywords: Hướng dẫn
Nhân sự
Kiểm tra
Đại hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.4-18
Abstract: Ngày 14-2-2020, UBKT Trung ương ban hành Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tạp chí Kiểm tra đảng toàn văn Hướng dẫn này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29022
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.