Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29052
Nhan đề: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng khóm tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Tác giả: Đỗ, Thị Hoài Giang
Trần, Minh Hiếu
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng khóm ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, từ đó đề xuất một số giải pháp nông hộ nâng cao hiệu quả tài chính trong thời gian tới.
Mô tả: 49 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29052
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
765.31 kBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.