Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29059
Title: Đánh giá hiệu quả tài chính vụ Hè Thu và Thu Đông tại huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp
Authors: Nguyễn, Ngọc Lam
Nguyễn, Phú Vinh
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá hiệu quả tài chính của hai vụ Hè Thu và Thu Đông tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng tháp, từ đó cung cấp thêm thông tin để nông dân chuyển đổi vụ mùa phù hợp tăng thêm lợi nhuận và đề xuất một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả sản lúa cho người nông dân.
Description: 60 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29059
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
992.21 kBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.