Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29064
Title: Chủ động ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng
Phạm, Thị Lan Anh
Keywords: Chủ động
Cách mạng công nghiệp 4.0
Kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.28-30
Abstract: Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29064
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
642.78 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.