Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29070
Title: Một hiện tại AI viết văn (?!)
Authors: Vũ, Kiều Chinh
Keywords: Dữ liệu đầu vào
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 944 .- Tr.100-105
Abstract: Bài viết: Dữ liệu đầu vào hay trải nghiệm đọc của nhà văn AI; Khi ngôn ngữ trở thành vector; Không thân thể, phi giới tính - hiệp hội những nhà văn AI “trung lập”, “công tâm”; Mọi thuật toán đều sai, nhưng một vài cái sẽ có ích.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29070
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.