Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29073
Title: Thế giới thơ Thiều - một lối vào
Authors: Đỗ, Lai Thúy
Keywords: Thế giới thơ Thiều
Thơ Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 944 .- Tr.106-112
Abstract: Thơ Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến nay đã hai lần thay đổi hệ hình: từ tiền hiện đại sang hiện đại và từ hiện đại sang hậu hiện đại. Lần thứ nhất từ mô hình thơ nghĩa -> chữ sang chữ -> nghĩa, dù vẫn là thiểu số nhưng coi như hoàn tất. Lần thứ hai từ mô hình thơ chữ -> nghĩa sang chữ -> nghĩa -> chữ, thì còn đang tiếp diễn, định hướng nhưng chưa hẳn đã định hình. Có điều những chuyển đổi ấy không nối tiếp mà gối tiếp, nên trong mỗi dòng thơ, thậm chí trong mỗi nhà thơ, tồn tại cùng lúc cả ba hệ hình. Bởi thế, đọc thơ Nguyễn Quang Thiều, nhất là định dạng thơ anh, tôi phải lần giở đường đi của thơ, để tìm một lối vào thơ anh...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29073
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.