Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29074
Title: Lai Châu công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp
Authors: Phương Ngọc
Keywords: Lai Châu
Kiểm tra
Giám sát
Đại hội đảng bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.34-36
Abstract: Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lai Châu xác định việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong năm 2020.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29074
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
608.28 kBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.