Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29083
Title: Đánh giá mức độ nhiễm phèn đất nông nghiệp Hậu Giang
Authors: Trần, Xuân Miễn
Dương, Đăng Khôi
Lê, Xuân Lộc
Keywords: Đất nhiễm phèn
Lưu huỳnh tổng số
Tỉnh Hậu Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 337 .- Tr.65-72
Abstract: Nhiễm phèn đất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ phì nhiêu và chất lượng đất nông nghiệp, vì vậy nó ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp và thủy sản cũng như chất lượng môi trường nước mặt. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá thực trạng mức độ nhiễm phèn của đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, góp phần đề xuất những giải pháp để giảm thiểu mức độ nhiễm phèn đất nông nghiệp của tỉnh. Trong nghiên cứu này lưu huỳnh tổng số (S042) được phân tích theo TCVN 6656:2000 và sử dụng phương pháp nội suy nghịch đảo khoảng cách để xây dựng bản đồ phân bố đất bị nhiễm phèn trên phạm vi toàn tỉnh Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích đất nông nghiệp không nhiễm phèn chiếm tỷ lệ nhỏ (3,33%), diện tích đất nông nghiệp bị nhiễm phèn nhẹ chiếm 31,52%, diện tích đất nông nghiệp bị nhiễm phèn trung bình là 12,68%, diện tích đất nông nghiệp bị nhiễm phèn nặng là 52,47%. Với các vùng nhiễm phèn trung bình và nặng khuyến cáo không nên chuyển đổi đất lúa sang đất trồng cây ăn quả, thường xuyên duy trì mực nước hợp lý tại các vùng đất lập liếp, kết hợp bón vôi và phân hữu cơ để giảm thiểu quá trình ô xy hóa vật liệu sinh phèn gây chua đất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29083
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.19 MBAdobe PDF
Your IP: 100.28.0.143


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.