Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29083
Nhan đề: Đánh giá mức độ nhiễm phèn đất nông nghiệp Hậu Giang
Tác giả: Trần, Xuân Miễn
Dương, Đăng Khôi
Lê, Xuân Lộc
Từ khoá: Đất nhiễm phèn
Lưu huỳnh tổng số
Tỉnh Hậu Giang
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 337 .- Tr.65-72
Tóm tắt: Nhiễm phèn đất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ phì nhiêu và chất lượng đất nông nghiệp, vì vậy nó ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp và thủy sản cũng như chất lượng môi trường nước mặt. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá thực trạng mức độ nhiễm phèn của đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, góp phần đề xuất những giải pháp để giảm thiểu mức độ nhiễm phèn đất nông nghiệp của tỉnh. Trong nghiên cứu này lưu huỳnh tổng số (S042) được phân tích theo TCVN 6656:2000 và sử dụng phương pháp nội suy nghịch đảo khoảng cách để xây dựng bản đồ phân bố đất bị nhiễm phèn trên phạm vi toàn tỉnh Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích đất nông nghiệp không nhiễm phèn chiếm tỷ lệ nhỏ (3,33%), diện tích đất nông nghiệp bị nhiễm phèn nhẹ chiếm 31,52%, diện tích đất nông nghiệp bị nhiễm phèn trung bình là 12,68%, diện tích đất nông nghiệp bị nhiễm phèn nặng là 52,47%. Với các vùng nhiễm phèn trung bình và nặng khuyến cáo không nên chuyển đổi đất lúa sang đất trồng cây ăn quả, thường xuyên duy trì mực nước hợp lý tại các vùng đất lập liếp, kết hợp bón vôi và phân hữu cơ để giảm thiểu quá trình ô xy hóa vật liệu sinh phèn gây chua đất.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29083
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.19 MBAdobe PDF
Your IP: 100.28.0.143


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.