Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29088
Title: Một số vấn đề trong việc xử lý kết quả nắm tình hình địa bàn
Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Huyền
Keywords: Xử lý
Kết quả
Nắm tình hình
Địa bàn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.46-48
Abstract: Nắm tình hình địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của cán bộ kiểm tra các cấp. Kết quả nắm tình hình địa bàn giúp cho UBKT các cấp thường xuyên nắm vững tình hình hoạt động, chất lượng, sức chiến đấu và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời, là một kênh thông tin quan trọng để dự báo tình hình, chủ động thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng và tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29088
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
611.12 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.