Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29089
Title: Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
Authors: Lương, Đức
Keywords: Đảng bộ
Quảng Nam
Chất lượng
Kiểm tra
Giám sát
Cán bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.46-51
Abstract: Đảng bộ tỉnh Quảng Nam có 1.144 tổ chức cơ sở đảng với 68.871 đảng viên. Những năm qua, cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Nam đã tập trung tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là các chủ trương về công tác cán bộ; đồng thời, ban hành các văn bản để lãnh đạo, thực hiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29089
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
607.58 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.170.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.