Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29099
Title: Quy định pháp luật về tin nhắn quảng cáo trong thương mại điện tử
Authors: Phạm, Mai Phương
Phan, Thị Bích Phương B1602194
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày những vấn đề lý luận chung, quy định pháp luật, chỉ ra một số bất cập trong quy định pháp luật, phân tích thực trạng của tin nhắn quảng cáo trong thương mại điện tử và những giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển của tin nhắn quảng cáo trong thương mại điện tử.
Description: 74 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29099
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.