Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29109
Title: Pháp luật Việt Nam về quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài – Thực trạng và hướng hoàn thiện
Authors: Bùi, Thị Mỹ Hương
Nguyễn, Thị Bé Hai C1700107
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày một số lý luận chung và quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài, từ đó chỉ ra một số bất cập trong xã hội và quy định pháp luật về vấn đề kết hôn có yếu tố nước ngoài và đưa ra hướng hoàn thiện nhằm xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật, khắc phục những bất cập về vấn đề này.
Description: 66 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29109
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.