Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29129
Title: Trả lời bạn đọc
Keywords: Trả lời
Bạn đọc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.73-75
Abstract: Theo Công văn số 8459-CV/BTCTW, ngày 05/3/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xác định thời điểm không triệu tập dự đại hội đối với cấp ủy viên nghỉ hưu. Việc xác định thời điểm không triệu tập đại biểu dự đại hội đối với cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội tính theo ngày nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (đã ghi trong thông báo hoặc quyết định nghỉ hưu), thời điểm chuyển công tác (ghi trong quyết định chuyển công tác. Cấp ủy có thẩm quyền căn cứ vào thời điểm quy định nêu trên để quyết định việc có triệu tập hay không triệu tập đảng viên đó đến dự đại hội đảng bộ huyện. Đây là một trong số các trả lời Ban biên tập tạp chí kiểm tra xin đăng toàn văn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29129
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
637.51 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.