Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29130
Title: Bài toán quy hoạch toàn phương mờ và ứng dụng trong bài toán lựa chọn danh mục đầu tư trong môi trường mờ
Authors: PGS.TS.Lê, Thanh Tùng
Huỳnh, Thị Hồng Sương
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: “Bài toán quy hoạch toàn phương mờ và ứng dụng trong bài toán lựa chọn danh mục đầu tư trong môi trường mờ”nhằm có thể cung cấp một cơ sở Toán học và các phương pháp tính toán tìm danh mục đầu tư tối ưu với rủi ro thấp nhất tương ứng với lợi suất mong muốn trong môi trường mờ. Báo cáo phân tích của luận văn gồm có phần mở đầu, phần nội dung và kết luận. Phần nội dung gồm 3 chương: Chương 1 – Kiến thức chuẩn bị. Chương 2 – Bài toán quy hoạch toàn phương mờ. Chương 3 – Ứng dụng trong lựa chọn danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Ấn Độ.
Description: 71tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29130
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.