Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29131
Title: QUÁ TRÌNH KHUẾCH TÁN TRONG KHÔNG GIAN MỘT CHIỀU
Authors: TS. Lâm, Hoàng Chương
Trần, Thị Thiện
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Hiện tượng khuếch tán là sự chuyển động của một chất điểm từ vị trí này đến vị trí khác một cách ngẫu nhiên. Luận văn tập trung nghiên cứu quy luật của các quá trình ngẫu nhiên Markov, quá trình khuếch tán để dự báo sự biến đổi; trình bày được một số kiến thức cơ bản về biến ngẫu nhiên, định lý giới hạn trung tâm, luật số lớn, quá trình Markov, toán tử tuyến tính, quá trình khuếch tán,...; chứng minh định lý giới hạn trung tâm và luật số lớn của quá trình khuếch tán trong không gian R và đưa ra tốc độ hội tụ trong định lý giới hạn trung tâm và luật số lớn của quá trình khuếch tán. Phương pháp sử dụng trong luận văn là phương pháp moment.
Description: 52tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29131
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
681.46 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.