Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29133
Nhan đề: CÁC PHƢƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG DỮ LIỆU THIẾU
Tác giả: Trần, Thị Ngọc Trâm
Từ khoá: Toán ứng dụng
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Luận văn này giới thiệu một số phương pháp ước lượng giá trị thiếu trong tập dữ liệu để tối ưu hóa dữ liệu cũng như đưa ra sự lựa chọn phương pháp ước lượng phù hợp nhất.
Mô tả: 79tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29133
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.