Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29142
Title: Kế toán nợ phải thu khách hàng, nợ phải trả nhà cung cấp và phân tích khả năng thanh toán tại công ty TNHH MTV CO.OPMART Cần Thơ
Authors: Vũ, Xuân Nam
Mai, Ngân Hà
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán nợ phải thu khách hàng và nợ phải trả người bán tại Công ty TNHH MTV Co.opmart Cần Thơ. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu khách hàng, nợ phải trả người bán và nâng cao hiệu quả quản lý các khoản nợ của doanh nghiệp.
Description: 110 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29142
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.43 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.94.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.