Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29142
Nhan đề: Kế toán nợ phải thu khách hàng, nợ phải trả nhà cung cấp và phân tích khả năng thanh toán tại công ty TNHH MTV CO.OPMART Cần Thơ
Tác giả: Vũ, Xuân Nam
Mai, Ngân Hà
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá công tác kế toán nợ phải thu khách hàng và nợ phải trả người bán tại Công ty TNHH MTV Co.opmart Cần Thơ. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu khách hàng, nợ phải trả người bán và nâng cao hiệu quả quản lý các khoản nợ của doanh nghiệp.
Mô tả: 110 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29142
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
11.43 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.114.32


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.