Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29163
Title: Pháp luật về hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
Authors: Phạm, Tuấn Kiệt
Bành, Thị Hoàng Quyên B1602196
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính và quy định pháp luật hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính, chỉ ra một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về hoạt động cho vay tiêu dùng của công ty tài chính
Description: 63 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29163
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
810.98 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.