Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29166
Title: Pháp luật về hoạt động huy động vốn bằng hình thức nhận tiền gửi tại ngân hàng thương mại
Authors: Phạm, Tuấn Kiệt
Nguyễn, Thảo Trinh B1502442
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn tập trung nghiên cứu những quy định pháp luật điều chỉnh về hoạt động huy động vốn bằng hình thức nhận tiền gửi tại ngân hàng thương mại, chỉ ra một số bất cập trong quy định của pháp luật và những kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về hoạt động nhận tiền gửi của ngân hàng thương mại.
Description: 65 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29166
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.