Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29169
Title: Mô phỏng ứng xử của đầu đạn bằng vật liệu Bakelit khi chuyển động trong nòng
Authors: Nguyễn, Hoàng Hải
Lê, Ngọc Cường
Nguyễn, Bá Thuấn
Keywords: Đầu đạn
Thân vỏ
Ứng xử
Phá hủy
Ansys
Bakelit
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.28-33
Abstract: Bài báo trình bày thực hiện mô phỏng số 3D bằng phần mềm Ansys quá trình ứng xử của thân vỏ đầu đạn bằng vật liệu Bakelit khi chuyển động trong nòng. Kết quả thu được là hình ảnh quá trình biến đổi của thân vỏ đầu đạn, bao gồm sự xuất hiện và lan truyền phá hủy, cuối cùng là sự phá hủy hoàn toàn thân đạn sau khi ra khỏi nòng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29169
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.