Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29187
Title: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chạy chức, chạy quyền trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp
Authors: Bùi, Thái Trọng
Keywords: Đấu tranh
Tham nhũng
Chạy chức
Chạy quyền
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.29-31
Abstract: Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng không chỉ trong hệ thống chính trị mà cả trong toàn quân, toàn dân. Đây là dịp để đánh giá đúng thực trạng thành tích, kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, xác định và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đúng đắn cho cả nhiệm kỳ và giai đoạn tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29187
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.