Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29188
Title: Ứng dụng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn ở cơ quan UBKT Trung ương
Authors: Trần, Đình Đồng
Keywords: Ứng dụng
Nghiên cứu
Khoa học
Thực tiễn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.32-36
Abstract: Từ nhiệm kỳ Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến nay, lãnh đạo cơ quan ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương luôn quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cơ quan nhằm giải đáp những vấn đề thực tiễn và lý luận đặt ra về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng nói riêng, về xây dựng Đảng nói chung để góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận cũng như xây dựng, hoàn chỉnh các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29188
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.