Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29191
Title: Thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Pháp ở Việt Nam giai đoạn 2010-2018
Authors: Vũ, Thu Hiền
Nguyễn, Thị Thu Hà
Trần, Minh Hằng
Keywords: Nguồn vốn ODA của Pháp
Nâng cao hiệu quả của nguồn vốn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.19-23
Abstract: Kể từ khi các nhà tài trợ nốí lại hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam vào năm 1992, Pháp luôn là một trong những nhà tài trợ song phương lớn nhất. Nguồn ODA của Pháp đã có những đóng góp rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt là đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, công tác thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA của Pháp ở Việt Nam giai đoạn 2010-2018 còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Trên cơ sở phân tích những tồn tại trong thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA của Pháp ở Việt Nam, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của nguồn vốn này thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29191
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.