Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29193
Title: Huy động nguồn vốn tư nhân bền vững cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông
Authors: Phạm, Thị Xuân
Keywords: Huy động nguồn vốn tư nhân
Hạ tầng giao thông
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.24-27
Abstract: Hạ tầng giao thông đường bộ là cơ sở nền tảng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đương bộ là rất lớn, trong khi ngân sách nhà nước hạn hẹp, nguồn vốn vay ưu đãi của nước ngoài hầu như không còn, do vậy thời gian tới, việc phát triển và thúc đẩy vốn tư nhân vào lĩnh vực giao thông là rất cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29193
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.