Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29201
Title: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ và chi phí khấu hao tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Việt Úc
Authors: Trần, Quế Anh
Đặng, Thành Trung
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ và chi phí khấu hao tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc (VAAL), Từ đó đề xuất các giải pháp để hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ và chi phí khấu hao tại đơn vị.
Description: 147 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29201
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.