Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29205
Title: Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong Đảng bộ quân đội
Authors: Lê, Việt Cường
Keywords: Công tác kiểm tra
Vi phạm
Quân đội
Đảng bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.54-56
Abstract: Kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP) là nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp được quy định trong Điều lệ Đảng. Công việc này luôn được UBKT các cấp trong Đảng bộ Quân đội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện có chất lượng, hiệu quả, góp phần phát hiện kịp thời vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật nghiêm minh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29205
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.190


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.