Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29218
Title: Đánh giá nhu cầu học tập và giải pháp đáp ứng cho việc đào tạo ngành Kế toán công tại Việt Nam
Authors: Trần, Mai Đông
Bùi, Quang Hùng
Nguyễn, Phong Nguyên
Phạm, Quang Huy
Keywords: Nhu cầu học tập
Kế toán công tại Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.62-64
Abstract: Tại Việt Nam, chuyên ngành Kế toán công nhằm đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn hóa trong kế toán tại khu vực công còn khá mới mẻ. Bài viết tập trung phân tích thực trạng nhu cầu học tập của ngành Kế toán công tại Việt Nam, trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp phù hợp giúp việc định hình xây dựng chuyên ngành đào tạo này trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29218
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.