Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29221
Title: Đáp ứng tức thời của tấm sandwich có lõi lượn sóng dưới tác động của tải trọng va đập
Authors: Bùi, Văn Bình
Keywords: Lõi lượn song
Tấm sandwich
Đáp ứng tức thời
Lý thuyết tấm của Mindlin
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 04 .- Tr.63-68
Abstract: Bài báo trình bày phân tích đáp ứng tức thời của tấm composite sandwich có lõi lượn sóng dưới tác động của tải trọng va đập. Vật liệu được khảo sát gồm Graphite/Epoxy (AS4-3502 và T300-934) và sợi các-bon IM7-8825. Trong đó, ảnh hưởng cấu hình góc sợi, tính dị hướng của vật liệu, điều kiện biên đến đáp ứng tức thời của độ võng được khảo sát. Mô hình tính toán dựa trên lý thuyết tấm của Mindlin. Chương trình tính toán số được xây dựng trên Matlab sử dụng phần tử tấm đang tham số 8 (tám) nút, mỗi nút có 5 (năm) bậc tự do.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29221
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.